Algemene voorwaarden

Solutions2use bedrijfsautomatisering

U gaat de overeenkomst met Solutions2use aan door u aan te melden (via het inschrijfformulier) op de online dienst Solutions2use Focus, hierna "Solutions2use", aangeboden op de domeinnaam: solutions2use.com of een sub domein daarvan, van de onderneming Solutions2use B.V. ingeschreven bij de KvK te zaandam onder nummer 56822693 (hierna: "Aanbieder") en gaat daarmee akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://www.solutions2use.com

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Solutions2use tussen Aanbieder en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Solutions2use partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Solutions2use mag de Voorwaarden eenzijdig wijzigen. U wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op solutions2use.com de voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken. Indien u ook na wijziging van de Voorwaarden gebruik blijft maken van Solutions2use, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

Account toegang

 1. Accounts geregistreerd met behulp van geautomatiseerde methodes, zoals robots, zijn verboden. U moet een natuurlijk persoon zijn en u dient uw persoonlijke gegevens te verstrekken die tot uzelf behoren.
 2. Logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. U bent altijd zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Aanbieder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en inhoud die onder uw account wordt gepubliceerd en gedaan (Dit geldt ook voor eventuele gebruikers die u hebt aangemaakt onder uw account).
 4. Aanbieder heeft de mogelijkheid om een teveel aan accounts van een persoon of bedrijf te verwijderen indien deze meer dan 1 gratis Solutions2use account heeft.
 5. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
 6. Het is verboden om Solutions2use te gebruiken voor illegale doeleinden.

Tarieven en betalingen

 1. Het tarief van de door Solutions2use te leveren dienst wordt tijdens de aanmeldingsprocedure of omzetting van gratis naar betaald account op de website kenbaar gemaakt.
 2. De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso of overboeking. U zult Solutions2use machtigen om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te kunnen schrijven.
 3. In geval van een SEPA-incasso wordt minimaal 7 dagen voor uitvoering per e-mail aangekondigd.
 4. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in.
 5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (21%).
 6. Bij het niet betalen van facturen wordt uw Solutions2use account tijdelijk stopgezet. Per e-mail krijgt u informatie over het kunnen voldoen van die facturen en het al dan niet her activeren van uw abonnement.
 7. Bij gebreke van tijdige betaling bent u rechtswege in verzuim. U bent vervolgens de wettelijke handelsrente verschuldigd conform artikel 6:119a BW, te vermeerderen met incassokosten. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. U gaat akkoord met digitale facturatie door Solutions2use.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

Duur en Opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan resulteren in directe afsluiting van uw Solutions2use account.
 3. Opzeggen kunt u alleen doen in het "Account" gedeelte van uw eigen Solutions2use account. Een andere manier van opzeggen wordt niet geaccepteerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Solutions2use account
 4. Op het moment dat u uw Solutions2use account opzegt, wordt het account en de betaling direct stopgezet.
 5. Een betaald Solutions2use maand abonnement is per maand opzegbaar.
 6. Een betaald Solutions2use jaar abonnement is per jaar opzegbaar.
 7. Bij het eerder beëindigen van een jaar abonnement wordt geen geld teruggestort.
 8. Uw data zal na het stopzetten van uw account worden verwijderd met inachtneming van een wachttijd van 3 maanden.
 9. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen, ook na het opzeggen van uw Solutions2use account.

Wijzigingen van de dienst en prijzen

 1. Aanbieder is geoorloofd om op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Solutions2use of Solutions2use tijdelijk stop te zetten bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 2. Aanbieder behoudt het recht om Solutions2use permanent stop te zetten. Aanbieder zal dit kenbaar maken op de website.
 3. Aanbieder is geoorloofd om prijswijzigingen voor het gebruik van Solutions2use door te voeren.

Copyright en eigendommen

 1. Aanbieder zal nooit het eigendom worden van uw content binnen uw account.
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of afbeeldingen te (her)gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.

Aansprakelijkheid

 1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het Tarief dat in het kader van deze Overeenkomst aan u in rekening is gebracht.
 2. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte / directe schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, belastingschulden en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval van dat zal de Overeenkomst worden opgeschort zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 5. U vrijwaart Aanbieder voor aanspraken van derden voor alle schade die deze derden mochten lijden door gebruikmaking van de diensten door Afnemer.
 6. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze om Solutions2use te gebruiken als totaal oplossing. Solutions2use kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in het product.

Overige voorwaarden

 1. Aanbieder streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de diensten. In het geval van overmacht kan Aanbieder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Aanbieder gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Solutions2use.
 3. U zult Solutions2use niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Aanbieder of Solutions2use.
 4. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Solutions2use.
 5. U zult Solutions2use niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen delen van Solutions2use of Solutions2use in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder.
 7. Aanbieder streeft er naar, maar garandeert niet, dat: Solutions2use voldoet aan uw specifieke wensen, Solutions2use een correcte werking heeft, fouten in Solutions2use worden verbeterd.
 8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@solutions2use.com.